പേജുകള്‍‌

2016, ജനുവരി 3, ഞായറാഴ്‌ച

മറക്കുട

മറക്കുട കൊണ്ട് എന്നിൽ
നിന്നു മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ
നിനക്കെളുപ്പം തന്നെ, ഓർ-
ക്കേണ്ടത് നിന്നിലേക്കെ-
ത്താൻ സ്വയം എരിഞ്ഞു
തീരുന്ന എന്നെക്കൂടിയാണ്
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ