പേജുകള്‍‌

2014, ജൂൺ 28, ശനിയാഴ്‌ച

മലയാളി

മലിനമാനസം
ലളിതാകാരം
യാമിനിദാഹം
ലിമ്പടപുരുഷന്‍

മൈദ

മലയാളിയുടെ മ-യും
ഐക്യത്തിന്റെ ഐ-ഉം
ദരിദ്രന്റെ ദ-യും
ചേര്‍ന്നാല്‍ മൈദ

പ്രണയം

നെഞ്ചിന്റെ നഞ്ചു വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ന്നോരു
ചോരതന്നുപ്പാണു പ്രണയം