പേജുകള്‍‌

2015, സെപ്റ്റംബർ 19, ശനിയാഴ്‌ച

പരിഭവം

നിറങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പരിഭവങ്ങൾ
പറയാൻ നിറം മാറുന്ന
ഓന്തുകൾക്ക്‌ നിറം പതിച്ചു
നൽകിയ മനുഷ്യരോട്‌
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ